Olga Krasova Height: 175cm / 5' 9' Bust: 85cm / 33½' B Waist: 60cm 23½' Hips: 86cm / 34' Shoes: 40 EU / 9 US / 7 UK Hair: Blond Eyes: Hazel

Olga Krasova Height: 175cm / 5' 9' Bust: 85cm / 33½' B Waist: 60cm 23½' Hips: 86cm / 34' Shoes: 40 EU / 9 US / 7 UK Hair: Blond Eyes: Hazel

Olga Krasova Height: 175cm / 5' 9' Bust: 85cm / 33½' B Waist: 60cm 23½' Hips: 86cm / 34' Shoes: 40 EU / 9 US / 7 UK Hair: Blond Eyes: Hazel

Olga Krasova Height: 175cm / 5' 9' Bust: 85cm / 33½' B Waist: 60cm 23½' Hips: 86cm / 34' Shoes: 40 EU / 9 US / 7 UK Hair: Blond Eyes: Hazel

Olga Krasova Height: 175cm / 5' 9' Bust: 85cm / 33½' B Waist: 60cm 23½' Hips: 86cm / 34' Shoes: 40 EU / 9 US / 7 UK Hair: Blond Eyes: Hazel

Olga Krasova Height: 175cm / 5' 9' Bust: 85cm / 33½' B Waist: 60cm 23½' Hips: 86cm / 34' Shoes: 40 EU / 9 US / 7 UK Hair: Blond Eyes: Hazel

Olga Krasova Height: 175cm / 5' 9' Bust: 85cm / 33½' B Waist: 60cm 23½' Hips: 86cm / 34' Shoes: 40 EU / 9 US / 7 UK Hair: Blond Eyes: Hazel

Olga Krasova Height: 175cm / 5' 9' Bust: 85cm / 33½' B Waist: 60cm 23½' Hips: 86cm / 34' Shoes: 40 EU / 9 US / 7 UK Hair: Blond Eyes: Hazel

Olga Krasova Height: 175cm / 5' 9' Bust: 85cm / 33½' B Waist: 60cm 23½' Hips: 86cm / 34' Shoes: 40 EU / 9 US / 7 UK Hair: Blond Eyes: Hazel

Olga Krasova Height: 175cm / 5' 9' Bust: 85cm / 33½' B Waist: 60cm 23½' Hips: 86cm / 34' Shoes: 40 EU / 9 US / 7 UK Hair: Blond Eyes: Hazel

Olga Krasova Height: 175cm / 5' 9' Bust: 85cm / 33½' B Waist: 60cm 23½' Hips: 86cm / 34' Shoes: 40 EU / 9 US / 7 UK Hair: Blond Eyes: Hazel
Instagram 2.4K