Masha Demekhina Height: 175cm / 5' 9' Bust: 78cm / 30½' B Waist: 60cm 23½' Hips: 87cm / 34½' Shoes: 39 EU / 8 US / 6 UK Hair: Venitian blond Eyes: Green gray

Masha Demekhina Height: 175cm / 5' 9' Bust: 78cm / 30½' B Waist: 60cm 23½' Hips: 87cm / 34½' Shoes: 39 EU / 8 US / 6 UK Hair: Venitian blond Eyes: Green gray

Masha Demekhina Height: 175cm / 5' 9' Bust: 78cm / 30½' B Waist: 60cm 23½' Hips: 87cm / 34½' Shoes: 39 EU / 8 US / 6 UK Hair: Venitian blond Eyes: Green gray

Masha Demekhina Height: 175cm / 5' 9' Bust: 78cm / 30½' B Waist: 60cm 23½' Hips: 87cm / 34½' Shoes: 39 EU / 8 US / 6 UK Hair: Venitian blond Eyes: Green gray

Masha Demekhina Height: 175cm / 5' 9' Bust: 78cm / 30½' B Waist: 60cm 23½' Hips: 87cm / 34½' Shoes: 39 EU / 8 US / 6 UK Hair: Venitian blond Eyes: Green gray

Masha Demekhina Height: 175cm / 5' 9' Bust: 78cm / 30½' B Waist: 60cm 23½' Hips: 87cm / 34½' Shoes: 39 EU / 8 US / 6 UK Hair: Venitian blond Eyes: Green gray

Masha Demekhina Height: 175cm / 5' 9' Bust: 78cm / 30½' B Waist: 60cm 23½' Hips: 87cm / 34½' Shoes: 39 EU / 8 US / 6 UK Hair: Venitian blond Eyes: Green gray

Masha Demekhina Height: 175cm / 5' 9' Bust: 78cm / 30½' B Waist: 60cm 23½' Hips: 87cm / 34½' Shoes: 39 EU / 8 US / 6 UK Hair: Venitian blond Eyes: Green gray

Masha Demekhina Height: 175cm / 5' 9' Bust: 78cm / 30½' B Waist: 60cm 23½' Hips: 87cm / 34½' Shoes: 39 EU / 8 US / 6 UK Hair: Venitian blond Eyes: Green gray

Masha Demekhina Height: 175cm / 5' 9' Bust: 78cm / 30½' B Waist: 60cm 23½' Hips: 87cm / 34½' Shoes: 39 EU / 8 US / 6 UK Hair: Venitian blond Eyes: Green gray

Masha Demekhina Height: 175cm / 5' 9' Bust: 78cm / 30½' B Waist: 60cm 23½' Hips: 87cm / 34½' Shoes: 39 EU / 8 US / 6 UK Hair: Venitian blond Eyes: Green gray
Instagram 68.3K